Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MED-AL Sp. z o.o.

Sklep Internetowy MED-AL działający pod adresem www.med-al.eu jest serwisem prowadzonym przez:

MED-AL Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy 39-200, ul. Transportowców 5F NIP 872 242 34 41, REGON 382566777.

Adres do korespondencjiMED-AL Sp. z o.o. , 30-317 Kraków, ul. Skwerowa 10
Adres e-mail: kontakt@med-al.eu

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.med-al.eu przez spółkę̨ MED-AL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy.
  2. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie)

– Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu

– Sprzedawca – oznacza przedsiębiorcę̨ prowadzącego sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. MED-AL Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy 39-200, ul. Transportowców 5F NIP 872 242 34 41, REGON 382566777

– Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, adresu e-mail należącego do sklepu internetowego, lub korzystająca z formularza kontaktowego sklepu dostępnego pod adresem www.med-al.eu

– Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową

– Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.med-al.eu

– Produkt – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

– Towary – oznaczają wszelkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.med-al.eu

– Umowa sprzedaży – umowa cywilno-prawna na mocy której sprzedawca – przedsiębiorca zobowiązuje się̨ przenieść na kupującego – konsumenta własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę

– Dokument sprzedaży – faktura VAT lub paragon, w zależności od wskazań kupującego

– Zamówienie – oznacza oświadczenie woli konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie to winno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru

– Konto – panel przydzielony użytkownikowi na potrzeby rejestracji i dostępu do sklepu internetowego, zawierający dane użytkownika, w tym jego dane osobowe podane w procesie rejestracji

– Rejestracja – podanie danych przez użytkownika w celu założenia konta niezbędnego do korzystania ze sklepu internetowego i wyrażenie stosownych zgód na korzystanie ze sklepu internetowego

– Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez kupującego podczas składanego zamówienia oferowana przez sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż̇ prezentowane na stronie internetowej formy płatności

– Forma dostawy – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez kupującego podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż̇ prezentowane na stronie internetowej formy dostawy

– Gwarancja – oznacza dobrowolne zobowiązanie się̨ producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego, w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę̨ prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar. Gwarancja obowiązująca na sprzedawane produkty w sklepie wynosi od 12 do 24 miesięcy w zależności od rodzaju oferowanego produktu.

– Rękojmia – oznacza tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta od sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością̨ z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego

– Usługa świadczona drogą elektroniczną – oznacza wykonanie usługi świadczonej przez usługodawcę̨ na odległość (bez jednoczesnej obecności stron), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą̨ urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą̨ sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

– Umowa zawarta na odległość – oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy sprzedającym a kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się̨ na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

– Trwały nośnik – oznacza materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci dysk twardy, itp.) lub narzędzie (poczta elektroniczna – e-mail, wiadomość SMS/MMS, itp.) umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą̨ i które pozwalają̨ na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci

– Treści cyfrowe – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej