Dofinansowanie

Dotacje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) można uzyskać między innymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS).

Na każdym etapie w drodze do uzyskania dofinansowania możesz liczyć na naszą bezpłatną pomoc!

Wsparcie społeczne udzielane przez jednostki organizacyjne jest wielowymiarowe i obejmuje między innymi pomoc:

 • materialną – polegającą na udzielaniu pomocy finansowej;
 • instrumentalną – związaną ze świadczeniem usług i zabiegów, które mają na celu ułatwienie bądź poprawienie trudnej sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin;
 • informacyjną – która polega na udzielaniu niezbędnych porad i informacji, które pozwalają zrozumieć dane zjawisko.

Do PCPR i MOPS można zwrócić się o dofinansowanie:

 • zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 • zakupu urządzeń lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych lub w komunikowaniu się,
 • usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych z PCPR

Osoby niepełnosprawne lub ich rodziny mogą zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) o dofinansowanie na zakup przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych. Wsparcie finansowe jest wypłacane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale rozdysponowaniem tych pieniędzy zajmują się instytucje publiczne. W tym przypadku doradzamy, jakie są warunki ubiegania się o dofinansowanie z PCPR.

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie znajdują się limity finansowania przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, które są pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i wysokość udziału własnego osoby niepełnosprawnej w kosztach zakupu. Jeśli wnioskodawca potrzebuje pomocy finansowej na pokrycie dopłaty do zakupu, może zwrócić się do PCPR, który udziela dofinansowania ze środków PFRON. Możliwe jest także uzyskanie dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Wówczas wysokość dofinansowania wynosi do 80% ceny sprzętu rehabilitacyjnego (jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia).

O dofinansowanie z PCPR mogą ubiegać się osoby, które:

 • posiadają dokument, który potwierdza niepełnosprawność;
 • spełniają kryterium dochodowe, co według przepisów o świadczeniach rodzinnych oznacza, że przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób w gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie lub 65% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Maksymalne dofinansowanie z PFRON może wynieść nawet 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej, który jest wyznaczony w limicie ceny NFZ lub 150% sumy kwoty limitu (jeśli cena jest wyższa niż limit ustalony w ww. Rozporządzeniu). PCPR określa termin składania wniosku oraz jego rozpatrywania w ciągu danego roku. To również ta instytucja podejmuje decyzje o wysokości dofinansowania.

Wniosek do PCPR o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Druki wniosków udostępniają Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Najczęściej można znaleźć wzory takich wniosków na stronach internetowych danego PCPR.

Oprócz wniosku o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych należy także mieć następujące dokumenty:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • fakturę określającą cenę zakupu danego przedmiotu lub sprzętu wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze bądź kopię samego zlecenia.

Często wymaga się także dostarczenia zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy oraz osób ze wspólnego gospodarstwa domowego. W przypadku osób niepracujących wymagane jest zazwyczaj zaświadczenie z Urzędu Pracy.

Jak uzyskać dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych?

 1. Udać się do lekarza specjalisty, który wystawi zlecenie na zaopatrzenie na przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze.
 2. Ze zleceniem należy udać się do sklepu, w którym chce się zakupić dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy. Firma wystawia fakturę proforma (na fakturze musi być zaznaczona kwota opłacona w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwota udziału własnego).
 3. Wypełnić i złożyć wniosek w PCPR właściwym ze względu na adres osoby niepełnosprawnej. Wniosek można pobrać ze strony danego oddziału lub wypełnić na miejscu. Chętnie pomożemy w uzupełnieniu i złożeniu wniosku.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie z PCPR lub MOPS?

Wniosek o dofinansowanie z PCPR lub MOPS można wypełnić osobiście bądź przy pomocy pracownika danego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, bądź Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zazwyczaj we wniosku należy wpisać dane personalne wnioskodawcy, takie jak imię (ewentualnie drugie imię), nazwisko, PESEL, datę urodzenia, ulicę, numer domu, lokalu, miejscowość, kod pocztowy, rodzaj miejscowości, numer telefonu czy adres e-mail. Jeśli wniosek wypełnia opiekun osoby niepełnosprawnej, należy wypisać dane podopiecznego, określić stopień jego niepełnosprawności (znaczny/umiarkowany/lekki), grupę inwalidzką, a także zawrzeć szczegółowe informacje o przedmiocie wniosku.